Podstawy programowania – zadania – cz2

Napisz program:
1. Liczący sumę liczb podzielnych przez 7 z zakresu od 0 do 500
2. Liczący iloczyn liczb z zakresu od m do k ( m,k – podaje użytkownik)
3. Liczący n! ( n silnia ) , n-podaje użytkownik
4. Liczący kwadraty i sześciany liczb od 1 do 100
5. Wyświetlający na ekranie za pomocą jednokrotnego polecenia cout<<”*” następujący wzór:
*****
****
***
**
*
6. Wyświetlający na ekranie za pomocą jednokrotnego polecenia cout<<”*” następujący wzór:
* *
* *
* *
* *
7. Użytkownik podaje 3 liczby : a,b,c. Proszę napisać program znajdujący największą z nich.
8. Liczba pierwsza to taka która dzieli się tylko przez 1 i przez siebie (3,5,7,11,13 ……itd.).
Proszę napisać program , który sprawdzi czy liczba podana przez użytkownika jest liczbą pierwszą.
9. Użytkownik podaje kilkanaście liczb ( nie jest określone ile). Proszę znaleźć największą z nich.
10. Proszą wyświetlić wszystkie liczby pierwsze od 6 do 130
11. Grę w zgadywanie liczb z komputerem. Program losuje sobie na początku liczbę z zakresu 0-100 i nie
podaje nam jej. Następnie prosi nas o podanie liczby.
Jeżeli podamy mniejszą to wyświetli się komunikat „ za mało”.
Jeżeli podamy większą to komunikat „ za dużo”
I tak aż zgadniemy lub podamy zero
Program ma wyświetlić na końcu tą liczbę, ilość naszych prób i gratulacje.
12. Program liczący sumę drugiej elementów kolumny i iloczyn trzeciego wiersza. Tablica 5×5, elementy
losowane.
13. Program wyświetlający tablicę elementów podanych przez użytkownika od końca. Tablica
jednowymiarowa o rozmiarze 7.
14. Program liczący sumę tych elementów tablicy dwuwymiarowej, których oba indeksy są liczbami
parzystymi ( wartość elementów – wylosowana )
15. Program wypełniający tablicę jednowymiarową o rozmiarze 7 wylosowanymi liczbami pierwszymi
( losujemy liczbę, sprawdzamy czy jest pierwsza, jeśli tak to wprowadzamy do tablicy). Zakresy losowania
proszę dobrać samodzielnie.

Leave a Reply